Онлайн гишүүн

Одоогоор 36 зочин холбогдсон

Зарлал

Эрүүл мэндийн төв 2 сард PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
2 дах өдөр, 07-03-2017 03:40
1. Ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò õàíãàëòûã ñàéæðóóëæ, òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð õ¿ðòýýìæèéã äýýøë¿¿ëýõ òàëààð.

v Ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò MNS 5081-2013,Ò¿ãýýìýë ¿éëäëèéí ñòàíäàðò MNS4621-2008-ûã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºí ЭМГ-ын даргын 1/49 албан тоотын дагуу бүтэц орон тоогоо баталж 21.5 орон тоогоор 7 ортой ажиллаж байна.

v Õ¿í àìûã ªâ÷ëºëººñ Ó/Ñ-ëýõ ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ òàëààð: Íèéò ¿çëýã 526 ¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýã 268 ,õºõíèé ºìºíãèéí ýðò èëрүүлэг үзлэгт 23 ,умайн хүзүүний өмөнгийн эрт илрүүлэг үзлэгт 2 иргэн,элэгний хорт хавдрын үзлэгт 36 иргэн,артерийн гипертензи чихрийн шижингийн үзлэгт 63 иргэн тус тус хамрагдлаа . Õýâòýí ýì÷ë¿¿ëñýí 36 õ¿í , àøèãëàñàí îð õîíîã 236 áàéíà. Æèðýìñíèé õÿíàëòàíä 12 ýìýãòýéг õÿíàëòàíä àâñàí , áà ýõíèé 3 ñàðòàé шинэ õÿíàëò 6 байгааг 100% эрт хяналтанд авсан áàéíà.

 

v Çààâàë õèéõ òîâëîëò äàðõëààæóóëàëòàíä õàìðàãäâàë çîõèõ 0-2 íàñíû äàðõëààæóóëâàë çîõèõ õ¿¿õä¿¿äèéã 100 % õàìðóóëëàà.Ä амин дэм 612 А аминдэм 195 хүүхдэд хүүхдэд өгсөн.

ÌÓ-ûí ÇÃ-í ¿íäýñíèé 8 õºòºëáºð,12 ñòðàòåãè ,5 áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëæ øèíý îíû áîäëîãî æóðìàà òóñãàí æèëèéí àæëûí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí,ýðõëýã÷ ýì÷ýýð áàòëóóëàí ажиллаж эхлээд байна

Элэг бүтэн төв аймагчууд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, сумын нийт иргэдээс 30-60 насны иргэдийн судалгааг шинэчлэн гаргаж,36 иргэнийг үзлэг шинжилгээнд хамруулаад байна.

2 Ýì õàíãàìæ ¿éë÷èëãýýíèé òàëààð: Эм эмнэлгийн хэрэгслийг хангалтын хувь 90%.ЭЭС-аар 320 иргэнд 1 сая 200 мянган төгрөгний хөнгөлттэй эмээр үйлчиллээ.

Сэтгэгдлүүд (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy
LAST_UPDATED2
 

Санал асуулга

Манай сумын ажлын талаар...
 

Монгол Улсын Их Хурал

Баннер

Монгол Улсын Засгийн Газар

Баннер

Эрх Зүйн Мэдээллийн Нэгдсэн Систем

Баннер

Ард түмнийхээ саналыг агшин алдахгүй сонсоно...

БаннерPowered by Joomla!. Designed by: joomla templates download ThemZa  Valid XHTML and CSS.