• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
Тогтоол, захирамж
2021 онд санхүүгийн тайлан өмчийн дүгнэлт

...

2022-05-12 16:46:46

Дэлгэрэнгүй..
Журам боловсруулах тухай

...

2022-05-12 16:45:23

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг томилох тухай

Ажлын хэсэг томилох тухай...

2022-05-12 16:44:46

Дэлгэрэнгүй..
Газар зохион байгуулалтын өөрчлөлт

...

2022-05-12 16:43:34

Дэлгэрэнгүй..
ОНХСангийн тодотгол

ОНХСангийн тодотгол...

2022-05-12 16:42:57

Дэлгэрэнгүй..
Байгалийн нөөцийн сан бүртгэх ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай

Байгалийн нөөцийн сан бүртгэх ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай...

2022-05-12 16:42:10

Дэлгэрэнгүй..
Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөл байгуулах тухай

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөл байгуулах тухай...

2022-05-12 16:40:19

Дэлгэрэнгүй..
Газрын үнэлгээ, төлбөрийн бүсийн хил зааг, төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Гакрын төлбөрийн тухай...

2021-11-02 15:44:58

Дэлгэрэнгүй..
БИНХ-г хойшлуулах тухай

БИНХ-н хуралдааныг 2021 оны 12 сарын 31-г дуустал хойшлууллаа....

2021-10-28 15:47:38

Дэлгэрэнгүй..
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэн тогтоох тухай

Энгийн хог хаягдлыг цуглуулах тээвэрлэх,устгах зардлын нэгж тарифыг батлах, хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг тогтоох тухай ИТХ тогтоол...

2021-10-28 15:43:58

Дэлгэрэнгүй..