Онлайн гишүүн

Одоогоор 40 зочин холбогдсон

Зарлал

ЭМТ 6 сард PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 05-07-2017 03:26
1. Ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò õàíãàëòûã ñàéæðóóëæ, òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð õ¿ðòýýìæèéã äýýøë¿¿ëýõ òàëààð.

v Ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò MNS 5081-2013,Ò¿ãýýìýë ¿éëäëèéí ñòàíäàðò MNS4621-2008-ûã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºí ЭМГ-ын даргын 1/49 албан тоотын дагуу бүтэц орон тоогоо баталж 19.6 орон тоогоор 7 ортой ажиллаж байна.

v Õ¿í àìûã ªâ÷ëºëººñ Ó/Ñ-ëýõ ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ òàëààð: Íèéò ¿çëýã 2124 ¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýã 1400 ,õºõíèé ºìºíãèéí ýðò èëрүүлэг үзлэгт 167,умайн хүзүүний өмөнгийн эрт илрүүлэг үзлэгт 6 иргэн,элэгний хорт хавдрын үзлэгт 259 иргэн,артерийн гипертензи чихрийн шижингийн үзлэгт 251 иргэн тус тус хамрагдлаа . Õýâòýí ýì÷ë¿¿ëñýí 94 õ¿í , àøèãëàñàí îð õîíîã 693 áàéíà. Æèðýìñíèé õÿíàëòàíä 12 ýìýãòýéг õÿíàëòàíä àâñàí ба эхний 3 сартай жирэмсэн 10 эмэгтэйг 100% эрт хяналтанд авсан.

 

v Çààâàë õèéõ òîâëîëò äàðõëààæóóëàëòàíä õàìðàãäâàë çîõèõ 0-2 íàñíû äàðõëààæóóëâàë çîõèõ õ¿¿õä¿¿äèéã 100 % õàìðóóëëàà.

v ÌÓ-ûí ÇÃ-í ¿íäýñíèé 8 õºòºëáºð,12 ñòðàòåãè ,5 áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëæ øèíý îíû áîäëîãî æóðìàà òóñãàí æèëèéí àæëûí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí,ýðõëýã÷ ýì÷ýýð áàòëóóëàí , төлөвлөгөөний дагуу ажил зохион байгуулж хагас жилийн тайлан мэдээг хугацаанд нь гаргаж өгсөн.

Элэг бүтэн монгол хөтөлбөрийг 5 сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжүүлж, сумын нийт иргэдээс 30-65 насны иргэдийн судалгааг шинэчлэн гаргаж,124 иргэнийг үзлэг шинжилгээнд хамруулаад байна.

2 Ýì õàíãàìæ ¿éë÷èëãýýíèé òàëààð: Эм эмнэлгийн хэрэгслийг хангалтын хувь 90%. ЭЭС-аар 141 иргэнд 2 сая 941мянган төгрөгний хөнгөлттэй эмээр үйлчиллээ.

Сэтгэгдлүүд (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy
LAST_UPDATED2
 

Санал асуулга

Манай сумын ажлын талаар...
 

Монгол Улсын Их Хурал

Баннер

Монгол Улсын Засгийн Газар

Баннер

Эрх Зүйн Мэдээллийн Нэгдсэн Систем

Баннер

Ард түмнийхээ саналыг агшин алдахгүй сонсоно...

БаннерPowered by Joomla!. Designed by: joomla templates download ThemZa  Valid XHTML and CSS.