Онлайн гишүүн

Одоогоор 40 зочин холбогдсон

Зарлал

ЭМТ 5 сард PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 05-07-2017 02:32
Эмнэлгийн үйл ажиллагааны стандарт хàíãàëòûã ñàéæðóóëæ, òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð õ¿ðòýýìæèéã äýýøë¿¿ëýõ òàëààð.

Эv Ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò MNS 5081-2013,Ò¿ãýýìýë ¿éëäëèéí ñòàíäàðò MNS4621-2008-ûã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºí ЭМГ-ын даргын 1/49 албан тоотын дагуу бүтэц орон тоогоо баталж 19.6 орон тоогоор 7 ортой ажиллаж байна.

v Õ¿í àìûã ªâ÷ëºëººñ Ó/Ñ-ëýõ ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ òàëààð: Íèéò ¿çëýã 1753 ¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýã 1156 ,õºõíèé ºìºíãèéí ýðò èëрүүлэг үзлэгт 143,умайн хүзүүний өмөнгийн эрт илрүүлэг үзлэгт 43 иргэн,элэгний хорт хавдрын үзлэгт 259 иргэн,артерийн гипертензи чихрийн шижингийн үзлэгт 179 иргэн тус тус хамрагдлаа . Õýâòýí ýì÷ë¿¿ëñýí 84 õ¿í , àøèãëàñàí îð õîíîã 602 áàéíà. Æèðýìñíèé õÿíàëòàíä 10 ýìýãòýéг õÿíàëòàíä àâñàí ба эхний 3 сартай хналт 8 эмэгтэйг 100% эрт хяналтанд авсан.

v Çààâàë õèéõ òîâëîëò äàðõëààæóóëàëòàíä õàìðàãäâàë çîõèõ 0-2 íàñíû äàðõëààæóóëâàë çîõèõ õ¿¿õä¿¿äèéã 100 % õàìðóóëëàà.

v ÌÓ-ûí ÇÃ-í ¿íäýñíèé 8 õºòºëáºð,12 ñòðàòåãè ,5 áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëæ øèíý îíû áîäëîãî æóðìàà òóñãàí æèëèéí àæëûí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí,ýðõëýã÷ ýì÷ýýð áàòëóóëàí ажиллаж эхлээд байна

Элэг бүтэн төв аймагчууд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, сумын нийт иргэдээс 30-60 насны иргэдийн судалгааг шинэчлэн гаргаж,162 иргэнийг үзлэг шинжилгээнд хамруулаад байна.

2 Ýì õàíãàìæ ¿éë÷èëãýýíèé òàëààð: Эм эмнэлгийн хэрэгслийг хангалтын хувь 90%.ЭЭС-аар 320 иргэнд 1 сая 200 мянган төгрөгний хөнгөлттэй эмээр үйлчиллээ.

3 Элэг бүтэн Төв аймагчууд хөтөлбөрийн хүрээнд 256 иргэийг хамруулж В,С вирус илэрсэн 57 иргэнийг дээд шатлалд шилжүүлсэн.

Сэтгэгдлүүд (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy
LAST_UPDATED2
 

Санал асуулга

Манай сумын ажлын талаар...
 

Монгол Улсын Их Хурал

Баннер

Монгол Улсын Засгийн Газар

Баннер

Эрх Зүйн Мэдээллийн Нэгдсэн Систем

Баннер

Ард түмнийхээ саналыг агшин алдахгүй сонсоно...

БаннерPowered by Joomla!. Designed by: joomla templates download ThemZa  Valid XHTML and CSS.