Онлайн гишүүн

Одоогоор 36 зочин холбогдсон

Зарлал

Эрүүл мэндийн төв 4 сард PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
2 дах өдөр, 09-05-2017 01:23

1. ÝЭìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò õàíãàëòûã ñàéæðóóëæ, òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð õ¿ðòýýìæèéã äýýøë¿¿ëýõ òàëààð.

v Ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò MNS 5081-2013,Ò¿ãýýìýë ¿éëäëèéí ñòàíäàðò MNS4621-2008-ûã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºí ЭМГ-ын даргын 1/49 албан тоотын дагуу бүтэц орон тоогоо баталж 19.6 орон тоогоор 7 ортой ажиллаж байна.

v Õ¿í àìûã ªâ÷ëºëººñ Ó/Ñ-ëýõ ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ òàëààð: Íèéò ¿çëýã 1466 ¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýã 1016 ,õºõíèé ºìºíãèéí ýðò èëрүүлэг үзлэгт 127,умайн хүзүүний өмөнгийн эрт илрүүлэг үзлэгт 43 иргэн,элэгний хорт хавдрын үзлэгт 198 иргэн,артерийн гипертензи чихрийн шижингийн үзлэгт 159 иргэн тус тус хамрагдлаа . Õýâòýí ýì÷ë¿¿ëñýí 72 õ¿í , àøèãëàñàí îð õîíîã 511 áàéíà. Æèðýìñíèé õÿíàëòàíä 8 ýìýãòýéг õÿíàëòàíä àâñàí , шинэ хяналт байхгүй.

 

v Çààâàë õèéõ òîâëîëò äàðõëààæóóëàëòàíä õàìðàãäâàë çîõèõ 0-2 íàñíû äàðõëààæóóëâàë çîõèõ õ¿¿õä¿¿äèéã 100 % õàìðóóëëàà.

v ÌÓ-ûí ÇÃ-í ¿íäýñíèé 8 õºòºëáºð,12 ñòðàòåãè ,5 áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëæ øèíý îíû áîäëîãî æóðìàà òóñãàí æèëèéí àæëûí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí,ýðõëýã÷ ýì÷ýýð áàòëóóëàí ажиллаж эхлээд байна

Элэг бүтэн төв аймагчууд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, сумын нийт иргэдээс 30-60 насны иргэдийн судалгааг шинэчлэн гаргаж,162 иргэнийг үзлэг шинжилгээнд хамруулаад байна.

2 Ýì õàíãàìæ ¿éë÷èëãýýíèé òàëààð: Эм эмнэлгийн хэрэгслийг хангалтын хувь 90%.ЭЭС-аар 320 иргэнд 1 сая 200 мянган төгрөгний хөнгөлттэй эмээр үйлчиллээ.

Сэтгэгдлүүд (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy
LAST_UPDATED2
 

Санал асуулга

Манай сумын ажлын талаар...
 

Монгол Улсын Их Хурал

Баннер

Монгол Улсын Засгийн Газар

Баннер

Эрх Зүйн Мэдээллийн Нэгдсэн Систем

Баннер

Ард түмнийхээ саналыг агшин алдахгүй сонсоно...

БаннерPowered by Joomla!. Designed by: joomla templates download ThemZa  Valid XHTML and CSS.