Төсвийн тодотгол

…………сумын Иргэдийн төлөөлөгчидийн хуралдааны 20…… оны……..дүгээр тогтоолын ……..дүгээр хавсралт Баяндэлгэр сумын 2017 оны ОНЕО-ын   шилжих үлдэгдэл, 2018 оны төсвийн тодотгол […]

Read More »