OНХС-н мэдээлэл

…………сумын Иргэдийн төлөөлөгчидийн хуралдааны 20…… оны……..дүгээр тогтоолын ……..дүгээр хавсралт …………………….. Сумын төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалт / […]

Read More »