Иргэний бүртгэл мэдээлэл

2019 оны 08 сард Баяндэлгэр суманд төрөлт 15, үүнээс эмэгтэй 5, эрэгтэй 10 хүүхэд, гэрлэлтээ бүртгүүлсэн 5, эцэг тогтоолт 2, гэрлэлт цуцлалт 0, үрчлэлт 1, нас баралт 3, иргэний цахим үнэмлэх шинээр авсан 2,  мөн  25, 45 насны иргэний үнэмлэхний сунгалт 15,  дахин авалт 5, иргэний үнэмлэх шинээр хэвлэгдэн ирсэн 23, овог эцгийн нэр өөрчилсний бүртгэл 1 бүртгэгдлээ. Шилжилт хөдөлгөөн 32 иргэд байна.