Өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлт

2019 оны 08 дүгээр сарын 02-ны өдрийн байдлаар 56 өргөдөл ирсэнээс хугацаанд нь шийдвэрлэсэн 49, хугацаа болоогүй 7, шийдвэрлэлт 87.5 хувьтай байна. Засаг даргын тамгын газарт ирсэн бичиг 386, явуулсан 145 тоот байна.