Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 14 өргөдөл ирсэнээс хугацаанд нь шийдвэрлэсэн 14, хугацаа болоогүй 0, шийдвэрлэлт 100 хувьтай байна. Засаг даргын тамгын газарт ирсэн бичиг 208, явуулсан 64 тоот байна.