Соёлын төвийн 2019 оны 1 сарын ажлын тайлан

2019 онд соёлын төвөөс зохион байгуулах, үйл ажиллагааны  төлөвлөгөө гарган батлууллаа. Мөн соёлын төвийн ажилчдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулан, ажилчидтай үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.

Аймгийн урианы жилийн нээлтэнд  зориулан хөгжим техник хэрэгсэл , тайз дэлгэц, урлагийн номер бэлтгэн хүргэлээ.

Соёлын төвий номын сангаар  нийт 22 иргэнд 68 ширхэг номоор үйлчиллээ.

Соёлын төвийн жилийн эцсийн статистик тайлан мэдээг  гарган  Засаг даргын тоотоор баталгаажуулан  цаасаар болон  цахимаар  төв аймгийн БСГазар хүргэж өглөө.