Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 12 сар

2018 оны 12-р сарын байдлаар Засаг даргын тамгын газарт иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг цаг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг холбогдох иргэд байгууллагад  бичгээр өгч шийдвэрлэдэг. 12 сарын байдлаар нийт 172 өргөдөл ирсэнээс санал 2, хүсэлт  170  асуудлыг шийдвэрлэсэн.