Хууль эрх зүйн хүрээнд 12 сар

Төв аймгийн засаг даргын тамгын газрын 2018 оны 11-р сарын 27-ны өдрийн   04/2090-р тоотыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулиудыг иргэд албан хаагчидад ажлыг зохион байгуулах төлөвлөгөөг гарган холбогдох албан хаагчидад хүргүүлсэн. 2018.12.03-нд Улсын бүртгэлийн  хуулиар Улсын бүртгэгч Ү.Нарантунгалаг төрийн албан хаагчидад сургалт зохион байгуулсан