Иргэний бүртгэл мэдээлэл 11 сард

 

2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар Баяндэлгэр суманд төрөлт 25, үүнээс эмэгтэй 11, эрэгтэй 14 хүүхэд, гэрлэлтээ бүртгүүлсэн 9, эцэг тогтоолт 6, гэрлэлт цуцлалт 2, үрчлэлт 0, овог эцгийн нэр өөрчилсний бүртгэл 0, нас баралт 67, иргэний цахим үнэмлэх шинээр авсан 25,  мөн  25, 45 насны иргэний үнэмлэхний сунгалт 45,  дахин авалт , иргэний үнэмлэх 25 шинээр хэвлэгдэн ирсэн 92  бүртгэгдлээ. Шилжилт хөдөлгөөн бусад аймаг, сумаас ирсэн 70, бусад аймаг сум шилжин явсан 46 иргэд байна.