11 сард өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт

2018 оны 11-р сарын байдлаар Засаг даргын тамгын газарт иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг цаг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг холбогдох иргэд байгууллагад  бичгээр өгч шийдвэрлэдэг. 11 сарын байдлаар нийт 167 өргөдөл ирсэнээс санал 2, хүсэлт 165 асуудлыг шийдвэрлэсэн.